لیست پلان های اشتراک


پلن ویژه مجموعه بزرگ اشات

  • 90000 تومان
  • 30 روز
  • ترافیک نامحدود
  • محدودیت تعداد دانلود در روز 5
  • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

پلن عادی مجموعه بزرگ اشارت

  • 69000 تومان
  • 30 روز
  • ترافیک نامحدود
  • محدودیت تعداد دانلود در روز 3
  • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک 30