دانشکده پزشکی اشارت

به سایت ساختار شکن در علم طب و پزشکی خوش آمدید

چنانچه به بیم خویش آری بگوئید

آن زمان است که بیمار خواهید بود

چنانچه به بیم خویش آری بگوئید

آن زمان است که بیمار خواهید بود

ابراز رضایت برخی از کاربران و بیماران در روند درمان یا پس از بهبود و یا در استفاده از سایت های مجموعه اشارت

که بصورت فایل صوتی برایمان ارسال نموده اند

کلیه حقوق متعلق است به دانشکده پزشکی اشارت

AllEscort