دانشکده پزشکی اشارت پرتال جامع طب طبیعیات

طب ساختار شکن

تماس با 02166561928 از ساعت 18 الی 22

نمط در لغت و اصطلاح مترادف است با قسمت و یا همان بخش که در علم طبیعی کهن از آن بهره برده میشده است

AllEscort