راه قطعی درمان طب ذهن ضربان سلامت

خانه / راه قطعی درمان طب ذهن ضربان سلامت

بیماری شما انتخاب خودتان است !!

در ایجاد یک بیماری غذا و خوردنی ها را بیشتر موثر میدانید  یا افکار را ؟! کدامیک افکار یا غذا!؟؟

وظیفه اعصاب و اینکه نورون ها چه هستند و چه کار میکنند و در ایجاد صحت و بیماری چه نقشی میتوانند داشته باشند ؟!!

بیماری شما انتخاب خودتان است !!

در ایجاد یک بیماری غذا و خوردنی ها را بیشتر موثر میدانید  یا افکار را ؟! کدامیک افکار یا غذا!؟؟

وظیفه اعصاب و اینکه نورون ها چه هستند و چه کار میکنند و در ایجاد صحت و بیماری چه نقشی میتوانند داشته باشند ؟!!

بیماری شما انتخاب خودتان است !!

در ایجاد یک بیماری غذا و خوردنی ها را بیشتر موثر میدانید  یا افکار را ؟! کدامیک افکار یا غذا!؟؟

روانشناسی

مقاله جنین شناسی دانشکده علوم پزشکی اشارت

شناخت دوره های مختلف آفرینش جنین در دوران بارداری مادر و حالات و رفتارها و اشکال جنینی در مقاله ای به خط و نگارش استاد حکیم رضی برای مشاهده و مطالعه این مقاله از طریق دکمه زیر اقدام فرمائید .

AllEscort